Je 1ste bestelling

Disclaimer

Bedankt voor je bezoek aan www.vloeibar.be eigendom van Dhr. Jan Driesens, wettelijke vertegenwoordiger van Vloeibar.

Lees aandachtig deze Privacy Policy. Hij regelt de privacyregels die op onze website gelden.

Bij je bestelling zal je gevraagd worden te bevestigen dat je kennis genomen hebt van deze Privacy Policy en dat je de inhoud ervan aanvaardt. Je bestelling impliceert in ieder geval de kennisname en de aanvaarding van deze Privacy Policy.

Onze Privacy Policy is op elk ogenblik beschikbaar op onze website.

1. Algemeen

Wij leven de ‘Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens’ na. Een verklaring werd afgelegd bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer wat betreft de verwerking van uw persoonsgegevens.

2. Persoongegevens die verzameld worden

2.1. De gegevens die je meedeelt bij je bestelling of registratie

Je naam en voornaam, je contactgegevens (e-mail, telefoon, adres, eventueel bijkomend leveringsadres, kredietkaartgegevens) en het IP-adres van je computer of netwerkverbinding.

2.2. De gegevens die automatisch worden verzameld

We kunnen gebeurlijk cookies plaatsen op je computer of tablet.  Een “cookie” is een klein bestand uitgezonden door onze server en geplaatst op de harde schijf van je computer. Met die cookies kunnen we je bezoek aan onze website vergemakkelijken: het helpt ons om je taalvoorkeur te onthouden, je bestelmandje bij te houden, je bestelformulieren vooraf in te vullen.  Het laat ons bovendien toe om met behulp van Google Analytics of andere programma’s beter te begrijpen hoe bezoekers doorheen onze website surfen.

Je kan de installatie van deze cookies weigeren door de configuratieparameters van je internetbrowser te wijzigen. Het uitschakelen van cookies kan wel betekenen dat je bepaalde functies op onze website niet kan gebruiken.

3. Doeleinden van de verwerking

3.1. Algemene doeleinden

We verzamelen je persoonsgegevens om:

  • Je bestelling af te werken en onze klantenbestanden te beheren;
  • Anonieme bezoekersstatistieken van onze website te verzamelen;
  • Met het oog op direct marketing;
  • De technische administratie van de website te beheren;
  • Na de gegevens anoniem te hebben gemaakt, statistieken op te maken of enquêtes uit te voeren met betrekking tot het aantal bezoeken van de verschillende onderdelen van de Website.
3.2. Direct marketing en mededeling aan derden

Je persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk gehouden. Ze worden in geen geval meegedeeld aan derden of gebruikt voor doeleinden van direct marketing, tenzij we hiervoor je expliciete voorafgaande toestemming hebben gekregen (“opt-in”) bij je aanmelding.

Deze toestemming kan je op elk moment intrekken, zonder motivering en gratis per e-mail.

3.3.     Ernstige overtredingen

Op verzoek kunnen gegevens van gebruikers van onze website bij ernstige overtredingen van de gedragsregels aan de politiediensten worden verstrekt.

4. Duur van het bijhouden van de gegevens

Alle persoonsgegevens worden bewaard voor de duur die nodig is om de hierboven beschreven doelstellingen te bereiken.

5. Recht van toegang en verbetering

Je hebt het recht om op elk moment gratis je persoonsgegevens in te kijken, te verbeteren of te wijzigen door middel van een e-mail of per brief.  Voeg steeds een kopie van je identiteitskaart bij, zodat we kunnen verifiëren dat het inderdaad om jou gaat.

Je bent niet verplicht om je persoonsgegevens aan ons mee te delen. Als je dat niet doet, kunnen we bepaalde diensten en bestellingen weigeren.  Je bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van alle gegevens die je ons verstrekt.

6. Recht van verzet

Je hebt het recht om je te verzetten tegen de verwerking van je persoonsgegevens als je daarvoor ernstige en legitieme redenen hebt.  In dat geval kan je ons per e-mail hiervoor contacteren. Je kan je echter niet verzetten tegen de verwerking van je persoonsgegevens als deze noodzakelijk is voor de opvolging en behandeling van je bestelling.

7. Veiligheid en vertrouwelijkheid

We hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van je persoonsgegevens te vermijden.

We zijn in geen geval verantwoordelijk voor enige directe of indirecte, schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van je persoonsgegevens.

Het is bijgevolg belangrijk dat je de veiligheidsvoorschriften naleeft, onder andere door derden geen toegang te geven tot je registratieadres. Je bent als enige verantwoordelijk voor het elk bezoek aan onze website vanaf jouw computer of IP-adres.

Onze website kan links, hyperlinks of referenties bevatten naar andere sites die wij niet controleren en beheren en waarop deze Privacy Policy niet van toepassing is. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van zulke websites en ook niet voor de producten of diensten die erop vermeld worden. Lees dus aandachtig de privacy policy en de gebruiksvoorwaarden van elke site die je bezoekt.

8. Algemene bepalingen

8.1. Aanpassingen

Als deze Privacy Policy wordt gewijzigd, plaatsen we de nieuwe versie op onze website en is deze nieuwe versie van toepassing vanaf je eerstvolgende bezoek aan onze website. Vanaf dat ogenblik word je geacht hiervan kennis te hebben genomen en hiermee akkoord te gaan. Verifieer dus bij elk bezoek of dit document gewijzigd is.

8.2. Toepasselijk recht en bevoegdheidsbeding

Deze Privacy Policy wordt beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd in overeenstemming met het Belgische recht, dat exclusief van toepassing is bij elk eventueel geschil.

De rechtbanken van het rechtsgebied Brussel zijn exclusief bevoegd om te oordelen over elk geschil dat zou kunnen voortvloeien uit de interpretatie of de uitvoering van deze Privacy Policy.

8.3. Aanvaarding

Door de website te gebruiken, aanvaard je alle bepalingen ervan en stem je ermee in dat we je persoonsgegevens verzamelen en verwerken in overeenstemming met deze Privacy Policy.

8.4. Contact

Voor alle bijkomende inlichtingen of opmerkingen met betrekking tot deze Privacy Policy of met betrekking tot de wijze waarop we je gegevens verzamelen kan je per email contact opnemen met ons: info@vloeibar.be

Alle mededelingen van ons aan jou gebeurt via de website of per e-mail.