Je 1ste bestelling

Algemene voorwaarden

Artikel 1    Identiteit van de verkoper 

 

Handelsnaam: VLOEIBAR

Maatschappelijke zetel: Kastelein 30, 2300 Turnhout

Uitbatingszetel: Beyntellus 1, 2360 Oud-Turnhout

Telefoonnummer: +32 (0)498 24 69 50, bereikbaar van maandag tot vrijdag tussen 14u00 en 17u00

E-mailadres: info@vloeibar.be

Ondernemingsnummer:  BE 0846.391.415
LET OP: Als het gaat om goederen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of snel kunnen bederven of verouderen (bijv. soep, brood,..) kan u geen gebruik maken van uw herroeppingsrecht en bijgevolg uw goederen niet terugsturen naar bovenstaand adres.

 

Artikel 2    Toepasselijkheid

Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van ons als (web)winkelier of cateraar aan u als consument of bedrijf.

Voordat een overeenkomst tussen ons tot stand komt, brengen we de tekst van deze algemene voorwaarden duidelijk onder jouw aandacht en vragen we je ze te aanvaarden.  Als we je onze algemene voorwaarden om één of andere reden niet kunnen tonen, kan je hiervan bij ons een kopie of inzage krijgen door middel van een e-mail.

Een overeenkomst met Vloeibar als cateraar komt tot stand door acceptatie van de door Vloeibar uitgebrachte offerte. Aanvullende afspraken of meer werkzaamheden worden afzonderlijk overeengekomen en in rekening gebracht.

Als je online bestelt, bezorgen we je bovendien samen met de bevestiging van de bestelling of ten laatste bij de levering een kopie van deze algemene voorwaarden in een formaat dat je kan opslaan of afdrukken.  We raden je overigens aan om dit altijd te doen.

Als naast deze algemene voorwaarden ook bijkomende bijzondere voorwaarden van toepassing zijn, geldt bovenstaande ook voor die bijzondere voorwaarden.  Als onze algemene voorwaarden strijdig zouden zijn met die bijzondere voorwaarden kan jij als consument altijd de meest voordelige tekst in jouw voordeel inroepen.


Artikel 3    Ons Aanbod, jouw bestelling 

Webshop/automaten:

Als een aanbod slechts een beperkte geldigheidsduur heeft of onderworpen is aan bepaalde voorwaarden, vermelden we dit uitdrukkelijk in ons aanbod.

We beschrijven altijd zo volledig en nauwkeurig mogelijk wat we je verkopen.  De beschrijving is in elk geval voldoende gedetailleerd om je een goede beoordeling te laten maken. Als we gebruik maken van afbeeldingen, zijn deze niet altijd een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden goederen en/of diensten. Vergissen is echter menselijk en als we ons overduidelijk vergist hebben, zijn we niet verplicht om je alsnog te leveren.

Je bestelling is compleet en de overeenkomst tussen ons is definitief zodra we je bestelling bevestigen per mail.  Zolang je geen bevestiging van ons ontving, kan je nog van je bestelling afzien.

In bepaalde gevallen kunnen we beslissen om na te gaan of je aan je betalingsverplichtingen zal kunnen voldoen en of er andere redenen zijn waarom we liever niet aan jou zouden leveren.  Als we op grond van dit onderzoek goede redenen hebben om de overeenkomst niet aan te gaan, kunnen we je bestelling weigeren of er extra voorwaarden aan verbinden.  In dat geval zeggen we er altijd bij waarom we dat doen.

Artikel 4    Herroepingsrecht

Webshop/automaten:

De wet (Boek VI van het Wetboek economisch Recht) voorziet dat je geen recht hebt om goederen terug te sturen als het gaat om goederen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of snel kunnen bederven.

Artikel 5    De prijs

Tijdens de periode die we in ons aanbod vermelde, wijzigen onze prijzen niet, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.

Webshop/automaten:

Onze prijzen op onze webshop en in onze automaten zijn inclusief alle belastingen, BTW, taksen en diensten.  Je komt dus nooit voor verrassingen te staan.  We kunnen wel beslissen om bovenop de aankoopprijs ook de verzendkosten aan te rekenen. In dat geval melden we dat altijd voordat je je aankoop definitief plaatst.

Catering:

Prijsopgaven in onze offertes als cateraar worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van offerte geldende prijzen. Vloeibar behoudt zich het recht voor om, indien zich tussen het tijdstip van offerte en het moment van uitvoering van een overeenkomst prijsverhogingen mochten voordoen als btw verhogingen, accijnsverhogingen, grondstof verhogingen of loonkosten etc. zullen wij deze aan cliënt in rekening brengen. Al deze prijzen zijn exclusief btw en diensten.

Artikel 6    Betaling

Webshop:

Tenzij we anders met je overeengekomen zijn, aanvaarden we contante betaling, betaling via overschrijving, op factuur na klantenregistratie of online debit/credit betaling.

Als je onjuistheden opmerkt in je betaalgegevens of iets verdachts opmerkt tijdens je betaling, moet je ons dat onmiddellijk melden.

Als je niet vooraf hebt betaald en je ons niet tijdig of niet volledig betaald, kunnen wij de kosten die je daarmee veroorzaakt in rekening brengen.  In elk geval ben je ons vanaf de dertigste dag na de factuurdatum zonder voorafgaande ingebrekestelling intresten verschuldigd van 10% op het openstaande factuurbedrag, net als een forfaitaire schadevergoeding van eveneens 10% van het openstaande factuurbedrag.  Alle goederen die we je toesturen blijven in elk geval onze eigendom tot op het ogenblik dat je ze volledig betaald hebt.  Indien je ze niet (tijdig) betaald, kunnen wij op elk ogenblik beslissen om ze op jouw kosten terug te nemen.  Zolang je bij ons openstaande facturen hebt, mag je de door ons geleverde goederen niet doorverkopen, wegschenken, als onderpand gebruiken of ze onroerend maken.

Catering: 

Tenzij anders overeengekomen dient 60% van de offerteprijs door Vloeibar te zijn ontvangen binnen 8 dagen na bevestiging van de offerte. Pas na ontvangst van de aanbetaling zal tot uitvoering van de opdracht worden overgegaan. Verdere betalingen dienen 8 dagen na factuurdatum door Vloeibar te zijn ontvangen, tenzij anders overeengekomen in de offerte. Het IBAN nummer van Vloeibar is BE70 7360 1638 9125. Bij niet tijdige betaling is cliënt, zonder dat een ingebrekestelling of aanmaning nodig is, direct een opeisbare rente van een procent per maand verschuldigd of de wettelijke rente. Een gedeelte van een maand geldt in dit geval als een hele maand. Vloeibar mag de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, ontbinden, zulks onverminderd zijn recht op schadevergoeding. Alle kosten die voor Vloeibar verbonden zijn aan de inning van wat cliënt aan Vloeibar verschuldigd is, komen voor rekening van cliënt. Verrekening met tegen vorderingen is niet toegestaan behoudens voor zover de desbetreffende tegenvordering uitdrukkelijk door Vloeibar is erkend dan wel in rechte onherroepelijk is vastgesteld.

Artikel 7    Conformiteit en Garantie

Webshop:

Wij garanderen dat onze goederen conform zijn aan je bestelling en voldoen aan de normale verwachtingen die je ervan mag hebben rekening houdende met de specificaties van het product.  Wij garanderen je natuurlijk ook dat onze goederen voldoen aan alle op het ogenblik van je bestelling bestaande wetten.

Artikel 8    Levering en uitvoering, annulering

Webshop:

Alle goederen worden geleverd op het door jou bij je bestelling aangegeven adres.

Voor zover dit redelijkerwijze mogelijk is, leveren wij je bestelling uiterlijk 24u na je bestelling, tenzij vooraf een langere leveringstermijn is afgesproken of aangegeven. Als wij niet tijdig kunnen leveren, verwittigen wij je altijd voor het verstrijken van deze termijn.  Als wij dat niet doen, kan je kosteloos afzien van je bestelling.  In dat geval betalen wij je uiterlijk binnen de 5 dagen na de ontbinding terug, tenzij anders is afgesproken of aangegeven.

De verzending van de goederen gebeurt steeds op ons risico.  Als je ons echter goederen terugzendt binnen de 14 dagen na aankoop omdat je ze liever niet wil houden, ben jij verantwoordelijk voor het transport.

Op alle goederen die worden geleverd staat een datum tot wanneer de goederen mogen worden geconsumeerd. Wij gaan er vanuit dat u deze datum strikt respecteert. Ook de wijze waarop de goederen dienen te worden bewaard dient strikt te worden gerespecteerd. Voor elk moment van consumptie van het product, buiten die houdbaarheidstermijn, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld, noch vervolgd. Ook als u als consument afwijkt van de voorgestelde bewaarmethode, dan kunnen wij vanaf dat moment niet verantwoordelijk worden gesteld, noch vervolgd. Uw poging tot het indienen van een klacht zal in beide gevallen dan ook niet worden behandeld.

U dient bij vaststelling ons onmiddellijk op de hoogte te brengen van eventuele afwijkingen op het product. Wij verwijzen u naar artikel 11 van deze voorwaarden voor de te volgen procedure.

Catering:

De uitvoering van de overeenkomst tussen cliënt en Vloeibar is gebaseerd op de door cliënt opgegeven aantallen en omstandigheden.
Indien de opgave van cliënt niet overeenstemt met de werkelijkheid is Vloeibar niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen daarvan.

– Annulering:

Indien een cliënt een overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert is zij, als schadevergoeding de volgende annuleringskosten in percentages van het voor het desbetreffende goederen of diensten van Vloeibar in een overeenkomst vermelde bedrag verschuldigd.

  • 
Drie dagen voor en op de dage(en) van uitvoering 100%
  • 7 dagen tot 3 dagen voor de dag(en) van uitvoering 60%
  • 14 tot 7 dagen voor de dag(en) van uitvoering 35%

Indien een cliënt een overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert is hij, indien het een annulering betreft ten aanzien van goederen/diensten geleverd door derden als onderaannemer van Vloeibar als schadevergoeding verschuldigd de annuleringskosten welke  Vloeibar aan deze derden verschuldigd zal zijn, in welk geval deze annuleringskosten kunnen afwijken van Vloeibar annuleringskosten.
Gehele of gedeeltelijke annulering van een overeenkomst door de cliënt dient schriftelijk aan Vloeibar te geschieden. Voor de vaststelling van de annuleringskosten wordt uitgegaan van de datum van ontvangst van dit schrijven door Vloeibar.

Artikel 9    Overmacht

In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij na kennisgevening aan de cliënt ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.

Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de website van de webwinkelier, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, …

Artikel 10  Intellectuele eigendom

Onze website, logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.

Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel.  Zo mag je bijvoorbeeld tekeningen, foto’s namen, teksten, logo’s kleurencombinatie, etc … niet kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Artikel 11  Aansprakelijkheid

Vloeibar is uitsluitend aansprakelijk voor eventuele schade, voor zover deze direct is toe te rekenen aan Vloeibar terwijl een eventuele schadevergoeding gemaximeerd is tot 50% van de overeengekomen prijs en Vloeibar nimmer aansprakelijk zal worden gesteld voor gevolgschade.

Artikel 12  Weigering of beëindiging van orders en/of opdrachten

Vloeibar behoudt zich het recht voor orders en/of opdrachten waarvan de inhoud in strijd is met enige wettelijke of ander van overheidswege gegeven bepaling, te weigeren of te beëindigen, ook indien de order en/of opdracht reeds mocht zijn bevestigd dan wel met de uitvoering van de order en/of opdracht mocht zijn begonnen. Vloeibar heeft te allen tijde het recht orders en of opdrachten waarvan de inhoud naar haar oordeel in strijd is met de goede naam of met de belangen van Vloeibar te weigeren of de order en/of opdracht, waarvan de uitvoering al was begonnen onmiddellijk te beëindigen, voor zover dit zich op een later tijdstip manifesteert. Vloeibar heeft het recht in geval van toepasselijkheid van bovenstaande op volledige vergoeding van reeds door de voorbereiding en uitvoering van de order en/of opdracht gemaakte kosten en is als dan evenmin aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit het niet uitvoeren voortijdig beëindigen van de order en/of opdracht.

Artikel 13  Klachtenregeling en geschillen

We hopen natuurlijk steeds dat al onze klanten 100% tevreden zijn.  Als je toch klachten zou hebben over onze goederen, kan je hiervoor beroep doen op de klachtenprocedure, hieronder beschreven.  We doen er alles aan om je klacht binnen een redelijke termijn te behandelen.

Voor een correcte registratie van uw klacht vragen wij u de volgende procedure te doorlopen.

U stuurt ons een e-mail (info@vloeibar.be) met de vermelding van volgende gegevens.

 

Naam contactpersoon

Voornaam contactpersoon

Bedrijfsnaam

Ondernemingsnummer

Volledig adres

Telefoonnummer

E-mailadres contactpersoon

Omschrijving van de klacht

 

Desgevallend stuurt u ons de nodige bijlagen mee. Voedingsproducten (soep, brood, enz.. ) waarover u een klacht zou hebben, laat u in de verpakking waarin het product bij u werd afgeleverd.

Wij kunnen oordelen om het product ter plaatse bij u op te halen. Wij vragen u, in dat geval, om het product in afwachting koel te bewaren en te houden.

Op alle overeenkomsten die we afsluiten met onze klanten, ongeacht hun woonplaats, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing.