Je 1ste bestelling

Algemene voorwaarden

Artikel 1    Identiteit van de verkoper 


Handelsnaam: VLOEIBAR

Maatschappelijke zetel: Tijl-en-Nelestraat 8, 2300 Turnhout

Uitbatingszetel: Kloosterstraat 58, 2275 Lille

Telefoonnummer: +32 (0)498 24 69 50, bereikbaar van maandag tot vrijdag tussen 14u00 en 17u00

E-mailadres: info@vloeibar.be

Ondernemingsnummer:  BE 0846.391.415
LET OP: Als het gaat om goederen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of snel kunnen bederven of verouderen (bijv. soep, brood,..) kan u geen gebruik maken van uw herroeppingsrecht en bijgevolg uw goederen niet terugsturen naar bovenstaand adres.

 

Artikel 2    Toepasselijkheid

Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van ons als webwinkelier aan jou als consument.

Voordat een overeenkomst tussen ons tot stand komt, brengen we de tekst van deze algemene voorwaarden duidelijk onder jouw aandacht en vragen we je ze te aanvaarden.  Als we je onze algemene voorwaarden om één of andere reden niet kunnen tonen, kan je hiervan bij ons een kopie of inzage krijgen door middel van een e-mail.

Als je online bestelt, bezorgen we je bovendien samen met de bevestiging van de bestelling of ten laatste bij de levering een kopie van deze algemene voorwaarden in een formaat dat je kan opslaan of afdrukken.  We raden je overigens aan om dit altijd te doen.

Als naast deze algemene voorwaarden ook bijkomende bijzondere voorwaarden van toepassing zijn, geldt bovenstaande ook voor die bijzondere voorwaarden.  Als onze algemene voorwaarden strijdig zouden zijn met die bijzondere voorwaarden kan jij als consument altijd de meest voordelige tekst in jouw voordeel inroepen.


Artikel 3    Ons Aanbod en jouw bestelling

Als een aanbod slechts een beperkte geldigheidsduur heeft of onderworpen is aan bepaalde voorwaarden, vermelden we dit uitdrukkelijk in ons aanbod.

We beschrijven altijd zo volledig en nauwkeurig mogelijk wat we je verkopen.  De beschrijving is in elk geval voldoende gedetailleerd om je een goede beoordeling te laten maken. Als we gebruik maken van afbeeldingen, zijn deze niet altijd een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden goederen en/of diensten. Vergissen is echter menselijk en als we ons overduidelijk vergist hebben, zijn we niet verplicht om je alsnog te leveren.

Je bestelling is compleet en de overeenkomst tussen ons is definitief zodra we je bestelling bevestigen per mail.  Zolang je geen bevestiging van ons ontving, kan je nog van je bestelling afzien.

In bepaalde gevallen kunnen we beslissen om na te gaan of je aan je betalingsverplichtingen zal kunnen voldoen en of er andere redenen zijn waarom we liever niet aan jou zouden leveren.  Als we op grond van dit onderzoek goede redenen hebben om de overeenkomst niet aan te gaan, kunnen we je bestelling weigeren of er extra voorwaarden aan verbinden.  In dat geval zeggen we er altijd bij waarom we dat doen.

Artikel 4    Herroepingsrecht

 

De wet (Boek VI van het Wetboek economisch Recht) voorziet dat je geen recht hebt om goederen terug te sturen als het gaat om goederen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of snel kunnen bederven.

Artikel 5    De prijs

Tijdens de periode die we in ons aanbod vermelde, wijzigen onze prijzen niet, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.

Onze prijzen zijn inclusief alle belastingen, BTW, taksen en diensten.  Je komt dus nooit voor verrassingen te staan.  We kunnen wel beslissen om bovenop de aankoopprijs ook de verzendkosten aan te rekenen. In dat geval melden we dat altijd voordat je je aankoop definitief plaatst.

Artikel 6    Betaling

Tenzij we anders met je overeengekomen zijn, aanvaarden we contante betaling, betaling via overschrijving, op factuur na klantenregistratie of online debit/credit betaling.

Als je onjuistheden opmerkt in je betaalgegevens of iets verdachts opmerkt tijdens je betaling, moet je ons dat onmiddellijk melden.

Als je niet vooraf hebt betaald en je ons niet tijdig of niet volledig betaald, kunnen wij de kosten die je daarmee veroorzaakt in rekening brengen.  In elk geval ben je ons vanaf de dertigste dag na de factuurdatum zonder voorafgaande ingebrekestelling intresten verschuldigd van 10% op het openstaande factuurbedrag, net als een forfaitaire schadevergoeding van eveneens 10% van het openstaande factuurbedrag.  Alle goederen die we je toesturen blijven in elk geval onze eigendom tot op het ogenblik dat je ze volledig betaald hebt.  Indien je ze niet (tijdig) betaald, kunnen wij op elk ogenblik beslissen om ze op jouw kosten terug te nemen.  Zolang je bij ons openstaande facturen hebt, mag je de door ons geleverde goederen niet doorverkopen, wegschenken, als onderpand gebruiken of ze onroerend maken.

Artikel 7    Conformiteit en Garantie

Wij garanderen dat onze goederen conform zijn aan je bestelling en voldoen aan de normale verwachtingen die je ervan mag hebben rekening houdende met de specificaties van het product.  Wij garanderen je natuurlijk ook dat onze goederen voldoen aan alle op het ogenblik van je bestelling bestaande wetten.

Artikel 8    Levering en uitvoering

Alle goederen worden geleverd op het door jou bij je bestelling aangegeven adres.

Voor zover dit redelijkerwijze mogelijk is, leveren wij je bestelling uiterlijk 24u na je bestelling, tenzij vooraf een langere leveringstermijn is afgesproken of aangegeven. Als wij niet tijdig kunnen leveren, verwittigen wij je altijd voor het verstrijken van deze termijn.  Als wij dat niet doen, kan je kosteloos afzien van je bestelling.  In dat geval betalen wij je uiterlijk binnen de 5 dagen na de ontbinding terug, tenzij anders is afgesproken of aangegeven.

De verzending van de goederen gebeurt steeds op ons risico.  Als je ons echter goederen terugzendt binnen de 14 dagen na aankoop omdat je ze liever niet wil houden, ben jij verantwoordelijk voor het transport.

Op alle goederen die worden geleverd staat een datum tot wanneer de goederen mogen worden geconsumeerd. Wij gaan er vanuit dat u deze datum strikt respecteert. Ook de wijze waarop de goederen dienen te worden bewaard dient strikt te worden gerespecteerd. Voor elk moment van consumptie van het product, buiten die houdbaarheidstermijn, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld, noch vervolgd. Ook als u als consument afwijkt van de voorgestelde bewaarmethode, dan kunnen wij vanaf dat moment niet verantwoordelijk worden gesteld, noch vervolgd. Uw poging tot het indienen van een klacht zal in beide gevallen dan ook niet worden behandeld.

U dient bij vaststelling ons onmiddellijk op de hoogte te brengen van eventuele afwijkingen op het product. Wij verwijzen u naar artikel 11 van deze voorwaarden voor de te volgen procedure.

Artikel 9    Overmacht

In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.

Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de website van de webwinkelier, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, …

Artikel 10  Intellectuele eigendom

Onze website, logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.

Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel.  Zo mag je bijvoorbeeld tekeningen, foto’s namen, teksten, logo’s kleurencombinatie, etc … niet kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Artikel 11  Klachtenregeling en geschillen

We hopen natuurlijk steeds dat al onze klanten 100% tevreden zijn.  Als je toch klachten zou hebben over onze goederen, kan je hiervoor beroep doen op de klachtenprocedure, hieronder beschreven.  We doen er alles aan om je klacht binnen een redelijke termijn te behandelen.

Voor een correcte registratie van uw klacht vragen wij u de volgende procedure te doorlopen.

U stuurt ons een e-mail (info@vloeibar.be) met de vermelding van volgende gegevens.

 

Naam contactpersoon

Voornaam contactpersoon

Bedrijfsnaam

Ondernemingsnummer

Volledig adres

Telefoonnummer

E-mailadres contactpersoon

Omschrijving van de klacht

 

Desgevallend stuurt u ons de nodige bijlagen mee. Voedingsproducten (soep, brood, enz.. ) waarover u een klacht zou hebben, laat u in de verpakking waarin het product bij u werd afgeleverd.

Wij kunnen oordelen om het product ter plaatse bij u op te halen. Wij vragen u, in dat geval, om het product in afwachting koel te bewaren en te houden.

Op alle overeenkomsten die we afsluiten met onze klanten, ongeacht hun woonplaats, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing.